دانلود کتاب تأملاتی در مورد فراانسانیسم: بین سوبژکتیویته و اکوسوفی

[ad_1]

ترکیبی انسانی از ماشین ، اختلالات هویتی مرتبط با همزیستی احتمالی بین افراد طبیعی و انسانهای بزرگ ، ایده مرگ برگشت پذیر توسط فرایند برودتی و هشدارهای زیست محیطی ناشی از اشتیاق مصرف موضوع پست مدرن ، همه س allالاتی که نمی توانند در قرن بیست و یکم اجتناب شود. این مضامین ، که رابطه جدیدی با خرد برقرار می کنند ، نیاز به نگاه جدیدی به مفهوم هویت دارند ، در حالی که به طور کلی ارزیابی مجدد اخلاق ، متافیزیک و دانش را تحمیل می کنند.

[ad_2]

منبع