دانلود کتاب بیوگرافی بیوگرافی باروری در ژاپن:

[ad_1]

این کتاب داده های اصلی در مورد عوامل تعیین کننده نزدیک باروری در ژاپن را ارائه می دهد. هدف آن تجزیه سطح پایین باروری در ژاپن به م physiلفه های فیزیولوژیکی ، رفتاری و اجتماعی است. علاوه بر این ، این کتاب مطالعات قبلی در مورد عوامل تعیین کننده دقیق باروری در ژاپن را بررسی می کند و داده ها را با داده های کشورهای دیگر مقایسه می کند. این کتاب اولین کتاب خلاصه ای از پروژه های تحقیقاتی قبلی است که در ژاپن با این موضوع انجام شده و جهت تحقیق در آینده جهت پر کردن شکاف های تحقیق باقی مانده پیشنهاد شده است. همچنین نور جدیدی را بر روی شباهت ها و تفاوت های سطح باروری در ژاپن و سایر کشورها از نظر اجزای بیودموگرافیک روشن می کند و به خوانندگان کمک می کند تا مکانیسم های تغییر باروری در ژاپن را درک کنند.

[ad_2]

منبع