دانلود کتاب بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک برنج: بیوتکنولوژی گیاهان غذایی

[ad_1]

برنج یک فرصت بی نظیر برای بهبود از طریق مهندسی ژنتیک است. این کتاب جدید مروری دقیق درباره تحولات گذشته و حال در مهندسی ژنتیک برنج و همچنین بررسی آگاهانه مواد و روشهای مهندسی ژنتیک کنونی را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع