دانلود کتاب بین تاریکی و نور خورشید

[ad_1]

آنها در یک جهان زیرین محافظ ساخته شده از بتن مسلح گیر کرده اند ، جایی که می توانند دشمنان خود را هر روز از دیوارهای خود جدا کنند ، سال به سال ، آنها در نهایت عبور می کنند ، بعدی بعدی؟ Algis Budrys نویسنده نامزد جایزه هوگو و سحابی برای Rogue Moon و Michaelmas بود.

[ad_2]

منبع