دانلود کتاب بیسون: تصاویر و حقایق مربوط به بیسون را برای کودکان کشف کنید! کتاب حیوانات مزرعه کودکان

[ad_1]

آیا فرزند شما بیستون را دوست دارد؟ برخی از حقایق شگفت انگیز درباره گاومیش کوهان دار را در این 10 واقعیت پیدا کنید. آنها این را می آموزند و به دوستانشان در مدرسه در مورد این موجودات شگفت انگیز می گویند و چه کسی می داند ، شاید این دانش اضافی در مورد گاومیش دوستان آنها را تحت تأثیر قرار دهد و همچنین در کارهای مدرسه به آنها کمک کند.

[ad_2]

منبع