دانلود کتاب بیست و شش ، یک داستان دیگر

[ad_1]

شعر “بیست و شش و یک” برگرفته از برداشت های نویسنده از زندگی در کازان و کارهای سمنوف در نانوایی وی است. گورکی تصور یک تصویر پانک را نشان می دهد که ویژگی های منفی او را نشان می دهد. این مطالعه بیست و شش نانوا را توصیف می کند که نویسنده رفتار آنها را به عنوان نگرش یک فرد ، نگرش و احساسات او ارائه می دهد. این امر با استفاده از ضمایر متعدد گورکی “همه ما هستیم” حاصل می شود.

[ad_2]

منبع