دانلود کتاب بیدهای رودخانه ای: از SENRYŪ LOCKDOWN

[ad_1]

این شعرها به عنوان یک پروژه ادبی که در طی انزوایی که پس از شیوع Covid-19 در سال 2020 به تصویب رسید ، آغاز شد: نوشتن یک روز یک سناریو. پس از 83 روز قفل ، 111 کامل شد. این شعرها ، که با مرگ نابهنگام همسر شاعر در این دوره ، تلخ و تیزتر شده اند ، از نظر معنا و درک مبهم بوده اند.

[ad_2]

منبع