دانلود کتاب به سوی صحبت پس از بومی: پویایی و تغییرات

[ad_1]

این کتاب آینده ای را با یک انگلیسی زبان بومی کشف می کند. این مقاله ماهیت زبان مادری را در متن ژاپنی (انگلیسی و ژاپنی) و منطق احتمالی معلمان زبان را در صورت رد کردن زبان مادری می تواند بررسی کند (به عنوان مثال ، معلمان آینده زبان انتظار می رود چه کاری انجام دهند و آیا می توانند در عمل باشند). وی علاوه بر روایات فردی-معلمی-پژوهشی درباره تجربه محل کار و شمول / استثنا مبتنی بر زبان ، او ژاپنی بومی را در تدریس ژاپنی به عنوان یک زبان خارجی کاوش می کند ، و مشکلات ارائه شده توسط مدل زبان مادری در آموزش زبان های خارجی را نشان می دهد. . سپس با بررسی مفهوم صحبت پس از زبان مادری در رابطه با دیدگاه های چند زبانه و جهانی سازی به طور کلی ، با تمرکز ویژه بر آموزش ، به دنبال راه حل برای مشکلات است.

[ad_2]

منبع