دانلود کتاب به سوی سواحل جدید: با ایمانی صادقانه آزاد شد و همچنان پابرجا ماند.

[ad_1]

ایمان یک ماراتن است که نمی توانیم خود را برای آن آماده کنیم. سکته های شخصی سرنوشت و تجربیات منفی می توانند اعتقاد ما را آزمایش کنند. آرن کوپرمن می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. او مبارزه خود را برای یک رابطه پایدار با خدا با صراحت صادقانه توصیف می کند. این شهامت را پیدا می کند تا ایمانی بالغ در مسیر سواحل جدید پیدا کنید که قلب ، دست ، روح و ذهن را با هم هماهنگ می کند. کتابی برای هرکسی که علی رغم تردیدها ، شکست ها ، ناامیدی ها و س questionsالات خود می خواهد به خدا اعتماد کند.

[ad_2]

منبع