دانلود کتاب به سمت شهرهای سبز: تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم در چین و آلمان

[ad_1]

این کتاب با هدف جذب ، توضیح و انتقال به دانشمندان و متخصصان اهمیت ، ارزش ها و پتانسیل فعلی تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم در زمینه توسعه پایدار شهری و فرآیندهای مداوم شهرنشینی است. تحولات فعلی ، رویکردهای مختلف و چالش های آینده در فضاهای سبز و رقابت مصرف شهری در چین و آلمان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف استراتژیک ارزیابی بلند مدت پتانسیل ها و در نظر گرفتن بیشتر فضاهای سبز شهری در برنامه ریزی و توسعه شهر است. این کتاب پیشنهادات مشخصی را برای برنامه ریزان شهر ، سیاستمداران و سهامداران در مناطق زیرساختی سبز در رابط محیط و منظر شهری ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع