دانلود کتاب بنین: در مورد درآمد عمومی بحث شده است

[ad_1]

بنین ، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، منابع طبیعی فراوانی ندارد و بنابراین فقط می تواند بودجه توسعه خود را بر منابع حاصل از مالیات متمرکز کند. این کتاب مواردی را که مانع بسیج منابع مالی و راه حل های احتمالی برای تأمین فضای قابل توجه بودجه برای تأمین هزینه های توسعه کشور است ، مورد بررسی قرار می دهد. علی رغم تلاش هایی که برای تحقق درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر انجام شده ، بنین هنوز از نظر درآمد از پتانسیل خود فاصله دارد. و دلیل موجهی وجود دارد که دولت از سال 2016 یک سری اصلاحات را با هدف کارآمدتر کردن مدیریت مالیات آغاز کرده است.

[ad_2]

منبع