دانلود کتاب بنیامین هریسون

[ad_1]

این زندگینامه خوانندگان را به بنجامین هریسون معرفی می کند ، از جمله فعالیت های سیاسی اوایل او و وقایع قابل توجه دولت هریسون ، از جمله قانون خرید نقره شرمن و قانون ضد انحصار شرمن. این شامل اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سال های بازنشستگی وی است. جدول زمانی ، اطلاعات سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارد و با استانداردهای ایالتی مرتبط است. کتابخانه Checkerboard یک نسخه از انتشارات Abdo ، یک بخش از USAO است.

[ad_2]

منبع