دانلود کتاب بندیتو کروچه ، آلمان و عصر مدرن

[ad_1]

بندیتو کروچه (1952-1866) برای سالها رابطه شدیدی با آلمان داشت ، خصوصاً با فلسفه آلمان ، بلکه با تاریخ و ادبیات. دیدگاه های او از علاقه و تحسین عمیق تا تحریک انزجار از یهود ستیزی و تروریسم ناسیونال سوسیالیستی است ، حتی اگر با درک خاصی از انتقاد توماس مان از ایتالیا درک کند. برخی از دوستی های شخصی بیشتر از قربانی شدن دوام داشتند. این جلد جنبه های بسیاری از پذیرش فرهنگ آلمان توسط یک متفکر لیبرالیست را نشان می دهد که پیشرفت چشمگیری در همدردی با این فرهنگ آلمانی داشته است.

[ad_2]

منبع