دانلود کتاب بلاغی

[ad_1]

از کتاب چنین برمی آید که در آن زمان بیشتر از شعارها در دادگاه ها استفاده می شد و ارسطو درباره سخنرانی های پزشکی قانونی ، نحوه اقناع قضات و اعضای هیئت منصفه مطالب زیادی می نوشت و گاهی اوقات قانون را در نظر می گرفت. همچنین ، بلاغت در گفتگوی مشورتی و تمجیدآمیز مورد استفاده قرار گرفته است ، در قرن جدید این موضوع چندان مطرح نیست. قسمت دوم کتاب در مورد احساسات انسانی است. ارسطو خشم ، شفقت ، شرم ، ترس و سایر احساسات انسانی را به سبک معمول خود مطالعه کرد ، به طوری که در سخنرانی او مشخص بود که چگونه احساس خاصی را در افراد برمی انگیزد.

[ad_2]

منبع