دانلود کتاب بعد از سقوط بلند شوید

[ad_1]

وقتی روزهای آرام به طور ناگهانی به جنگ تبدیل می شوند ، چه عواملی می تواند فرد را از زندگی راحت خود خارج کرده و به جنگ بپردازد زیرا با پیروی از صدای قلبش عاشق آن است ، حتی اگر زندگی او را تهدید کند؟ چه اتفاقی برای شخصی می افتد که بخاطر یک سیستم ظالمانه بخار می اندازد و سعی می کند همه چیز مورد علاقه خود را نابود ، نابود و خاکستر کند؟ این کتاب حقیقت خام اخلاق در فدراسیون روسیه امروز است ، کشور به GULAG تبدیل شده است ، به عنوان یک اسیر جنگ ، گذشته ویران شده است و آینده هیچ کجا نمی توان یافت. مقابله با دشمن بی رحم شما چگونه تحمل می کند و به جنگ ادامه می دهد؟ شما می توانید بعد از سقوط فقط با باز کردن ذهن خود بلند شوید. اما آیا برای فردی که امید خود را از دست داده کافی است؟

[ad_2]

منبع