دانلود کتاب بزرگراه یا مسیر دوچرخه سواری: رم

[ad_1]

چه چیزی از شروع کار حرفه ای شما هیجان انگیزتر است؟ انگیزه بیشتر از مشارکت در کاری که خارج از ما در پروژه ای است که به نفع همه خواهد بود و چنان در ناخودآگاه جمعی ادغام می شود که شفاف و در همه جا نیز وجود دارد؟ دقیقاً چه چیزی در انتظار قهرمان جوان ما است که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده است. او جهانی را می بیند که به فضیلت خدمت به جامعه باز می شود. پروژه بزرگراه جدید باید حرفه شما را به پیروزی برساند. اما آیا او می داند چه کسی واقعاً از خدمات و کارهای اختصاصی او بهره مند خواهد شد؟

[ad_2]

منبع