دانلود کتاب بررسی مجدد جهانی سازی و ظهور شبکه های تولید جهانی:

[ad_1]

این کتاب به تشبیه جهانی سازی معاصر به وابستگی متقابل تجاری قرن نوزدهم می پردازد ، که در آن ویژگی تعیین کننده جهانی سازی معاصر گسترش شبکه های تولید جهانی است که در گذشته به طور خاص وجود نداشت. مسوود استدلال می کند که ظهور شبکه های جهانی تولید (GPN) نتیجه آزادسازی اقتصادی و تجاری نبوده ، بلکه ناشی از تحولات محافظت از محافظه کاری جدید در دهه 1980 است که به عنوان کاتالیزورهایی برای تبدیل شبکه های تولید مستقر در ژاپن به GPN های همه جا حاضر عمل می کند. را نشان می دهد. . از طریق این مطالعه موردی از ژاپن ، نویسنده پرونده ای را برای بازنگری در ریشه های جهانی شدن مطرح می کند و برخی از عواقبی را که احتمالاً از انتقال تکاملی تدریجی به اقتصاد جهانی سرچشمه می گیرد ، بررسی می کند.

[ad_2]

منبع