دانلود کتاب برتولت برشت: مجلات 1934 – 1955

[ad_1]

این کتاب شامل شعرها ، نمایشنامه ها و نثرهای برگزیده برتولت برشت است که از نقاط مختلف در طول زندگی حرفه ای او گرفته شده است. این شامل ترجمه دو اثر منثور و برخی از اطلاعات پیشینه در مورد زندگی و حرفه برشت است.

[ad_2]

منبع