دانلود کتاب با همه مردم خدا آواز بخوانید: کتابچه ای برای نوازندگان کلیسا

[ad_1]

آواز چاد فوترگیل با همه خلق خدا به ویژه برای نوازندگان کلیسا ، کشیشان و دیگر رهبران ستاد بسیار ارزشمند خواهد بود. این عناوین به موضوعاتی مانند تهیه با استعداد ، برنامه ریزی و رهبری آهنگ مونتاژ ، کار با نوازندگان و کارمندان داوطلب ، پیمایش سوالات سبک موسیقی و موارد دیگر پرداخته است.

[ad_2]

منبع