دانلود کتاب بالسامو ، جادوگر: یا خاطرات یک پزشک

[ad_1]

جوزف بالسامو ، یک پزشک با استعداد ، جادوگر ، استاد بزرگ فرقه ماسونی ، شبکه دسیسه های بسیاری از شخصیت های تأثیرگذار بالاترین جامعه کشورهای اروپایی را شامل می شود. بزامو می توانست بر سرنوشت دیگران تسلط یابد ، او یک جادوگر بود ، در راس جامعه مرموز حاکم بر جهان – ماسونوف – ایستاد. همه چیز تابع اوست: زمان ، مردم ، وقایع ، به جز یكی – زن محبوب او ، لورنزا زیبا.

[ad_2]

منبع