دانلود کتاب بازگشت موسسات واسطه ای

[ad_1]

در مرکز قرارداد اجتماعی ما ، تا آنجا که ممکن است به حوزه نزدیک باشد ، به صورت روزمره مانند بحران های متعددی که جوامع ما تجربه می کنند ، تعهد در همه اشکال آن نمونه ای از مواردی است که امکان سازماندهی مشکلات را فراهم می کند. هرگونه همکاری یا تمایل به خدمت به هدفی که مطمئناً فراتر از منافع شخصی است. مشارکت هرگز بی اهمیت نیست و حتی یکی از قوی ترین نقاط حمایتی است که در تاریخ از سیاستمداران ارائه می شود (آنها اغلب آن را فراموش می کنند) تا به نفع منافع عمومی عمل کنند.

[ad_2]

منبع