دانلود کتاب بازگشت به خیر عمومی: مفهومی که امروزه نادیده گرفته می شود یا به درستی درک نمی شود

[ad_1]

مالکیت خصوصی و فردی یک الیگارشی کوچک ثروت در جمهوری دموکراتیک کنگو امروز مسئله خیر عمومی را به عنوان فراخوان سبک جدیدی از دولت و شیوه جدید زندگی مشترک مطرح می کند. مفهوم نادیده گرفته شد یا سو mis تفاهم شد ، توضیح لازم است. این مطالعه با شروع واقعیت اجتماعی و رویکرد واژگانی ، تاریخی و معنایی به خیر عمومی ، ارتباط اصل کالای مشترک برای صلح اجتماعی را تشخیص می دهد.

[ad_2]

منبع