دانلود کتاب بازپرداخت و قانون جامعه اروپا

[ad_1]

اهمیت روز افزون قانون استرداد و قوانین جامعه اروپا منجر به ایجاد مجموعه ای از پرونده های قضایی در این مطالعه شده است. این کتاب قوانین جامعه را تحت تأثیر قرار دادن درخواست های استرداد آغاز شده در دادگاه های انگلیس بررسی می کند. این کتاب تأثیر قوانین EC را در توسعه مناطق خاصی از قانون استرداد انگلیس ارزیابی می کند ، موقعیت هایی را که ممکن است قوانین قوانین حاکم بر درخواست های استرداد تحت تأثیر الزامات قانون جامعه باشد ، شناسایی و بررسی می کند. قوانين اجتماعي م affectثر در دعاوي جبران خسارت در دادگاه هاي ملي به طور مفصل آغاز شده و درصدد توجيه و تبيين آنها در چارچوب اصل غني سازي ناعادلانه است كه براي پزشكان ، دانشگاهيان و دانشجويان كارشناسي ارشد ضروري است.

[ad_2]

منبع