دانلود کتاب بازوکا شواهد: یک بنیاد تحقق ایجاد کنید تا خوشبختی شما رشد کند

[ad_1]

Bazooka Proof به خوانندگان کمک می کند ابرقدرت ها را در درون خود احساس کنند و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند ، عزت نفس بهتری داشته باشند ، روابط معنی دارتری داشته باشند و در برابر همه چیزهایی که زندگی به سمت آنها می کشد مقاومت بیشتری داشته باشند. همه خوشبختی را می خواهند و سزاوار آن هستند ، اما تعقیب شادی یک چرخه بی پایان است که استرس جدید ایجاد می کند. رویکرد جدیدی لازم است. قبل از احساس شادی ، چیز دیگری لازم است – زیربنای رضایت. خوشبختی یک احساس است و احساس شادی می آید و می رود. اما رضایت دائمی است و مانند یک محافظ ضد گلوله عمل می کند که هیچ کس نمی تواند آن را بدست آورد. Bazooka Proof ترکیبی از داستان ها ، اصول و مراحل عملی است که به خوانندگان می آموزد چگونه برای ایجاد زندگی رضایت خاطر زندگی را ایجاد کنند.

[ad_2]

منبع