دانلود کتاب بازنگری درگیری مرزی: دالیت ها و هندوهای مرزی در جامو و کشمیر

[ad_1]

این کتاب از روایت آکادمیک سنتی از اوضاع درگیری در جامو و کشمیر دور می شود و با جابجایی تمرکز از کشمیر به منطقه جامو ، بحث را گسترش می دهد. به طور کلی ، آنچه توجه محققان را به خود جلب می کند ، واکنش منطقه کشمیر تحت سلطه مسلمانان است – به ویژه مخالفت آن با طبیعت هژمونیک و یکسان سازی دولت هند. منطقه جامو ، اکثریت هندوهایی که از بسیاری جهات تحت تأثیر درگیری ها قرار گرفته اند ، در سایه قرار دارد. این کتاب با هدف قرار دادن درگیری ها در منطقه جامو با هدف پر کردن این خلا important مهم آکادمیک انجام شده است. این کتاب پاسخ های “ارتجاعی هندو” و “ملی گرایانه” بخشهایی از جامعه جامو ، و همچنین گلایه های واقعی مردم آن و نگرانی های آنها در گفتمان غالب “کشمیرمحور” را برجسته می کند.

[ad_2]

منبع