دانلود کتاب ایمونوتراپی در مراحل اولیه سرطان:

[ad_1]

این حجم ، یک بررسی پیشرفته از آزمایشات بالینی فاز اولیه برای ایمونوتراپی سرطان ، شامل انتخاب نشانگر زیستی ، استراتژی های ترکیبی و ایمنی یا سمیت آنها ، تعیین دوز فاز 2 ، نقاط پایان در تنظیم مجدد شبه رادیوگرافی ، انتخاب بافت شناسی و در مراحل اولیه ایمونوتراپی سرطان ، زیرا مربوط به داروهای ایمنی جدید است.

[ad_2]

منبع