دانلود کتاب ایمنی اساسی در برابر آتش سوزی

[ad_1]

ایمنی در برابر آتش بخشی مهم در طراحی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات جلوگیری از آتش سوزی ، تسهیل نجات افراد در یک ساختمان در حال سوختن و کمک به آتش نشانان در کنترل آتش است. هر دو مقررات قانونی و کد ساختمان مقررات سختگیرانه ایمنی در برابر آتش سوزی را برای ساخت و سازهای تجاری و مسکونی تنظیم کرده اند. در مورد ایمنی در برابر آتش سوزی ، وظیفه اصلی معماران استفاده از اصول و روشهای جلوگیری از آتش سوزی در آغاز فرایند طراحی است. فراتر از جزئیات ساختمان محلی ، این کتاب مفاهیم کلی و مسائل کلیدی ایمنی در برابر آتش را در طراحی ساختمان توضیح می دهد. آئین نامه.

[ad_2]

منبع