دانلود کتاب انقلاب های قلب: ادبی ، فرهنگی و. معنوی

[ad_1]

انقلاب های قلب؛ این یک کتاب در نوع خود است ، جایی که ادبیات ، کنشگری اجتماعی و عرفان تلاقی می کند. اولین مجموعه مقاله Lababidi با عنوان Trial by Ink: From Nietzsche to Bellydancing (2010) ، در این دنباله ، نویسنده دچار تغییر درونی مانند جهان پیرامون خود می شود. مراقبه های همه کاره در انقلاب ها – مقاله ها ، شعرها ، تصرفات ، گفتگوها ، و حتی داستان ها – قدرت آموزشی هنر ، اسلام هراسی و پادزهرهای آن ، انقلاب مصر و پیامدهای آن ، فرهنگ محبوب آمریکایی و موارد دیگر را در مدرن پیچیده ما کشف می کنند. جهان مجموعه ای از گفتگوهای غنی با لبابیدی و گفتگوهای مختلف تحریک آمیز وی ، روشنایی صمیمی تری در مورد موضوعات مورد بحث دارد. این مبادلات پرشور ، گاه جدی ، بازیگوشانه و کاملاً بازیگوشانه ، تحول شخصی تکامل شخصی لبابیدی را از یک متفکر اگزیستانسیالیست مضطرب که به زندگی ذهن اهمیت می دهد ، به شخصی مجازات شده ، متمایل به تصوف و تلاش برای تسلیم شدن قبل از اولویت معنوی ترسیم می کند. . در سطح سیاسی ، هنر یک مهاجر و مسلمان (زندگی در آمریکای تقسیم شده ترامپ و جهان زخمی ما) ، انقلاب ها ، وسیله ای برای نوعی دیپلماسی فرهنگی و تحول است.

[ad_2]

منبع