دانلود کتاب انقلاب های فرانسه: Saint-Just et l’Ivisible به دنبال Les Les Trois B. و Cérémonial pour un Combat – Theatre

[ad_1]

از اواخر قرن هجدهم تا پایان قرن نوزدهم ، امیدهای زیادی در جامعه فرانسه سرگردان بود. این موج درخشان به سرعت به “انقلاب” معروف شد ، كه برای بسیاری به اصطلاح مقدس ، نوید آینده پیشرفت اجتماعی و عظمت انسانی تبدیل شد. سه بخشی که این جلد را تشکیل می دهند مانند سه اقدام فاجعه جهانی انقلاب است: یک جادوگر (سنت-جوست و نامرئی) ، که توسط “دشمنان خشن” خود ترسیده است ، اما به زودی “فرزندان خود را می بلعد”. این امر به بازگشت دنیای قدیم مبدل به اعتدال ، علی رغم طغیان های نهایی ندای برابر (سه B) و بعداً کمون پاریس (مراسم مبارزه) منجر می شود. با شکست سنگین تایید شد ، اما در یک درگیری قهرمانانه با یک دادگاه و یک آواز امید به پایان رسید.

[ad_2]

منبع