دانلود کتاب انفورماتیک در اقتصاد: پانزدهمین کنفرانس بین المللی ، IE 2016 ، کلوژ-ناپوکا ، رومانی ، 2-3 ژوئن 2016 ، مقالات منتخب بازبینی شده

[ad_1]

این کتاب مقاله ای اصلاح شده از پانزدهمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک در اقتصاد ، IE 2016 است که در ژوئن 2016 در کلوژ-ناپوکا ، رومانی برگزار شد. 10 متن کامل و 4 مقاله کوتاه ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و از بین 31 مقاله انتخاب شد. ارائه مقاله های گسترده برای این کتاب. سیستم های توزیع شده ، پذیرش سیستم های اطلاعاتی ، نمایش و پردازش اطلاعات ، تجزیه و تحلیل داده های خاص دامنه و مدل های محاسباتی. این جلد همچنین شامل یک سخنرانی اصلی دعوت شده به طول کاغذ است.

[ad_2]

منبع