دانلود کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک عملیاتی: رویکردی یکپارچه

[ad_1]

این کتاب مدیریت ریسک عملیاتی (ORM) را در شرایط فعلی و نقش جدید آن در مدیریت ریسک را پوشش می دهد. مفهوم ریسک عملیاتی نیز در ادبیات ORM بحث گسترده ای است که طی سالها افزایش یافته است. نویسندگان با تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی یا روش های مختلفی که سعی در تلفیق رویکردهای مختلف اندازه گیری دارند ، چارچوب روش ، فرضیات ، ابزار آماری و نتایج اصلی مدل ریسک عملیاتی پیش بینی شده توسط واسطه ها را کشف می کنند. این کتاب همچنین به عنوان راهنما برای دانشگاهیان و دانشجویان ، در مورد مسیر اقدامات تخفیف پیشنهاد شده توسط نتایج اصلی روش های کاربردی بحث می کند. این کتاب برای دانشجویان ، دانشگاهیان و مقامات کنترل مالی و نظارتی جذاب خواهد بود.

[ad_2]

منبع