دانلود کتاب انتقام حیوانات: تراژیکدی حیوانات

[ad_1]

پس از هزاران سال حاکمیت قانون دیکتاتوری بر دنیای حیوانات ، باد ناگهانی عصیان در آنجا می وزد. این در یک تظاهرات استادانه رخ می دهد که در آن نمایندگان افراد مشهور در کافه اداری با هم زندگی می کنند ، بارهای دو پا یا هیولاهای آزمایشگاهی فقط برای منافع انسانها ، بدون غفلت از قربانیان شیمی کشنده شیطانی آن ، به درستی جلوه دادن شعارهایشان یا شعار دادن ، همزیستی می کنند. . در کلید کودتا ، اینجا رئیس جمهور سیاره زمین در اسکله است. آتش بس؟ آره. اما تحت شرایط …

[ad_2]

منبع