دانلود کتاب انتقاد از ذهن عملی

[ad_1]

نقد عقل عملی دومین انتقاد از امانوئل کانت است که اولین بار در سال 1788 منتشر شد. از نقد عقل ناب کانت ادامه می یابد و به فلسفه اخلاقی او می پردازد.

[ad_2]

منبع