دانلود کتاب الهیات سه جانبه طبیعت

[ad_1]

به نظر می رسد علم معاصر در تلاش برای شناسایی سازوکارهای طبیعت س questionsالات غیرقابل جوابی ایجاد می کند. یک راه پیش رو ممکن است توسل به متافیزیک خداباورانه از فرایندهای اساسی در علوم طبیعی باشد. فراتر از اعتراض بارت به الهیات طبیعی ، این کار به دیدگاه های بیرونی امیل برونر می رسد که نشان می دهد طبیعت ارتباط الهی است. این ارتباط و مکاشفه از طریق انواع طبیعی یا انواع مختلف مبتنی بر بینش جاناتان ادواردز قابل درک است. ادواردز پیام هایی را در طبیعت به عنوان زبانی از خداوند پیشنهاد کرد که قصد دارد پیام های معنوی ، کتاب مقدس و کلامی را به عنوان بخشی از هدف خدا در خلقت به مخلوق منتقل کند. نظرات ادواردز برای تعیین سودمندی روش تیپولوژیکی او ، تا مکانیسم های سلولی و مولکولی ، پدیدار می شود. ادواردز همچنین اظهار داشت كه عمل خدا در طبیعت نشان دهنده خدای تثلیث با ایمان مسیحی است. بنابراین ، یک الهیات سه گانه از طبیعت ، که نظریه ای از طبیعت ، یک مسیحی شناسی از طبیعت و یک پنوماتولوژی از طبیعت را تشکیل می دهد ، نحوه رفتار هر شخص الهی از ربوبیت را در اتحادیه پیرامون در جهانی که با آن روبرو هستیم ، بررسی می کند. شکوه عظیم و باشکوه تثلیث خدا نه تنها با آنچه انجام شده به نمایش گذاشته می شود ، بلکه از نزدیک در یک انجیل طبیعت نیز به اشتراک گذاشته می شود.

[ad_2]

منبع