دانلود کتاب اقتصاد رفتاری برای جهانگردی: چشم انداز تجارت و سیاست در صنعت سفر

[ad_1]

اقتصاد رفتاری گردشگری از دیدگاه های رفتاری برای تجارت و چالش های سیاست در صنعت گردشگری استفاده می کند. این کتاب با تمرکز بر روند بازار و مصرف کننده ، پیشرفت های فن آوری و گردشگران مدرن ، متخصصان و محققان اولیه شغلی را قادر می سازد تا به موفقیت برسند. این امر شامل تغییر در تصمیمات خرید ، پویایی جهانگردی ، میانجیگری دیجیتال و میانجیگری سازمانهای گردشگری ، سیاست خدمات طراحی و برنامه ریزی است. این دوره با مطالعات موردی نشان می دهد که تاکتیک ها و استراتژی های رفتار موفق و ناموفق را برای مشاغل و سازمان های گردشگری نشان می دهد. ایجاد نمایه رفتاری از گردشگران با اطلاع دیجیتالی ، سیار و خودگردان ، به صنعت گردشگری این امکان را می دهد تا گردشگران را از نظر شناختی و احساسی بهتر درک کند.

[ad_2]

منبع