دانلود کتاب اعتماد و اعتبار سیستم های مدیریت: چشم انداز تجارت الکترونیکی

[ad_1]

این کتاب درک درستی از ارکان اساسی اعتماد و اعتبار سیستم های محیط کسب و کار الکترونیکی را ارائه می دهد. روشهای اصلی فعلی را ارائه می دهد و آنها را از منظر مدیریت ارزیابی می کند. این کتاب بدون اینکه خواننده را در جزئیات فنی زیاد جلب کند ، محیط فنی مورد نیاز را ترسیم می کند. در رابطه با پیوند مدیریت اعتماد و شهرت با سیستم های اطلاعاتی موجود و همچنین نقشه راه اجرای سطح استراتژیک و تاکتیکی راهنمایی هایی ارائه شده است. استانداردها و راه حل های موجود مانند سیستم های توصیه ، خدمات وب ، فناوری های معنایی و کلان داده برای جلوگیری از اقدامات مخل استفاده از رتبه بندی های کاذب ، هویت های جعلی و سایر موارد امنیتی در متن قرار می گیرند. نگاهی به تحولات اخیر و آینده ، کتاب را کامل می کند.

[ad_2]

منبع