دانلود کتاب اصلاح قانون بدهی در جمهوری دموکراتیک کنگو: مخلوط های بزرگداشت KALONGO MBIKAYI به یاد دین بوناونتور اولیویه

[ad_1]

این کتاب فرصتی را برای یادآوری نه تنها این استاد قانون تعهدات ، یعنی دین Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI ، بلکه همچنین ایده های اساسی که او را توصیف می کند ، ارائه می دهد: ماهیت میراثی تعهد از ماده 33 کتاب سوم قانون مدنی ، الزام آور بودن قرارداد ، رضایت طرفین قرارداد ، استقلال اراده در شکل گیری قراردادها ، نقش قاضی در قرارداد اما مهمتر از همه ایده جبران خسارت مالک. این مخلوط ها امکان ایجاد بحثی را فراهم می کنند که می تواند منجر به پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قانون بدهی شود.

[ad_2]

منبع