دانلود کتاب اصلاحات آموزش و پرورش در گینه تحت سکو توره: جستجوی راه سوم بین ارتدکس و انقلاب

[ad_1]

حدود پانزده اصلاحات آموزشی در جمهوری اول گینه آغاز شد. در طول این اصلاحات ، آموزش و پرورش خود را در مرکز مبارزات سیاسی بین گروههای مختلف علاقه مند قرار داد. تغییرات اساسی ، تغییر شکل مداوم ساختارها و تجدید مداوم سبک های رهبری باعث شد تا سیستم نسبتاً بی نظم شود و به نوعی احساس ناامنی نهادی شود. امروز ، نیاز به یک بازنگری عمیق در مورد صداقت بیشتر آکادمیک ، سیاست آموزشی کمتر و تحقیقات داخلی در مورد ارزیابی دستاوردها برای شناسایی نیازهایی است که به اندازه کافی برآورده نشده اند. بر این اساس ، ما می توانیم ساختارها و برنامه های آموزشی کشور را با مزیت بازسازی کنیم.

[ad_2]

منبع