دانلود کتاب استقلال تیمور شرقی ، اندونزی و آسه آن:

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه تاریخ و سنت ها سیاست تیمور و همچنین اندونزی و ASEAN را برای آینده کشور بازی کردند. این مقاله سعی دارد یک سیستم سیاسی پیچیده را درک کند که در آن قوانین سنتی و سیاست معاصر در آن ادغام شده است و تأثیرات استعمار پرتغال ، استعمار نو اندونزی ، مأموریت های سازمان ملل و دموکراسی انتخاباتی را بررسی می کند. این جلد همچنین به موضوعات گسترده تری مانند سیاست مدرنیزاسیون ، مسئله توسعه و آموزش جوانان می پردازد. امکانات ارائه شده توسط رئیس جمهور جدید لو اولو و انتخابات پارلمانی پیش رو این پروژه را به یک کمک به موقع تبدیل می کند که تأیید حیات روند دموکراتیک تیمور شرقی و سیستم سیاسی دو حزب است.

[ad_2]

منبع