دانلود کتاب استقرار خارجی ارتش پارلمانی در روابط تیره بین الزامات قانونی داخلی و بین المللی

[ad_1]

اعزام بوندسوهر به خارج از کشور از نظر حقوقی و سیاسی بحث برانگیز است و امروز می توان بوندسوهر را به عنوان یک ارتش در عمل توصیف کرد. در بسیاری از مأموریت های خارج از کشور ، سربازان خدمات خود را در قلمرو ایالت خارجی نیز به پایان رساندند. در عین حال ، عدم اطمینان قانونی قابل توجهی در زمینه اسکان مجدد وجود دارد که می تواند بر عملکرد واگذاری تأثیر منفی بگذارد. با بحث در تقاطع حقوق بین الملل و قانون اساسی ، ارزیابی حقوقی دشوارتر می شود. نویسنده این تقاطع ها را با تمرکز بر تحولات قانونی و فعلی ارائه می دهد و راه حل های ممکن را برای به حداقل رساندن عدم قطعیت های قانونی موجود نشان می دهد.

[ad_2]

منبع