دانلود کتاب استدلال نهایی از جانب خدا: حجت الل -ه البلیغهā شهī والī الله دهلی

[ad_1]

این اثر مهم و جامع اندیشه دینی اسلامی قرن هجدهم به زبان عربی توسط یک محقق برجسته آسیای جنوبی نگاشته شده است ، تصویری جامع و دقیق از الهیات و راهکارهای تفسیری مسلمانان در آستانه دوران مدرن ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع