دانلود کتاب از برکت یهودی در شام تا شادباش ملل: متی به زبان آرامی – از دهه 1940 تا انجیل مارک – 1970 م. JC

[ad_1]

به مدت دو قرن ، نقد ادبی ، اپیزودها یا سطرهای مکرر در داستان مارک بشارت دهنده را گزارش می داد. این دو قطعه مارک است. تصور می شد که آجیل در حدود دو محصول محدود است ، اما در واقع مربوط به کل متن است. یک پیش بینی دو ستونی یک پیام دوگانه را به همراه دارد که دو جامعه متوالی را به خود جلب می کند: یکی از آیین یهود و دیگری از بت پرستی. اگر این دو جامعه آیین یکسانی را جشن می گرفتند ، این کلمات محدود به زبان شناسی بودند. اینطور نیست پائول در اولین نامه خود به قرنتیان به دو جامعه بنیانگذار کلیسا اجازه می دهد تا یک آیین مشترک شادی را پیدا کنند.

[ad_2]

منبع