دانلود کتاب ارزیابی های عصب روانشناختی زوال عقل در سندرم داون و معلولیت ذهنی:

[ad_1]

این کتاب اقدامات مهم عصب روانشناختی را بررسی می کند که در حال حاضر در ارزیابی زوال عقل توسط پزشکان اصلی و محققان درگیر در آزمایش استفاده می شود ، و راهنمایی عملی و تجزیه و تحلیل محدودیت های آنها برای هر آزمایش را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع