دانلود کتاب ارتباطات و ارتباطات مدیریتی N4

[ad_1]

ارتباطات 4 در ارتباطات و مدیریت به طور خاص برای دانشجویان TVET ایجاد شده است ، دانش نظری لازم برای نوشتن امتحانات و کاربردهای عملی برای ورود به محیط کار را به دانش آموزان ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع