دانلود کتاب اخلاق کاری

[ad_1]

چگونه یک شرکت می تواند همزمان هم با سود و هم از نظر اخلاقی عمل کند؟ چگونه می توان رشته اخلاق فلسفی سهم مهمی در نظریه تجارت و عملکرد حاکمیت شرکتی داشته باشد؟ با مدل اخلاقی گفتمان ، روشه درک شهودی منطقی و قابل قبولی را طراحی می کند. “گفتمان هنجاری فعالیت تجاری امروزه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تنها در صورت موفقیت در اطمینان از سازگاری پایداری ، منافع مشترک و دستیابی به سود ، می توانیم مدل نظارتی اقتصاد بازار اجتماعی را حفظ کنیم. توماس روشه سهم مهمی در این امر دارد. “کلاوس لایسینگر

[ad_2]

منبع