دانلود کتاب اثرات دائمی در سیستم های نامتعادل:

[ad_1]

این کتاب به معرفی و بحث در مورد هر دو جنبه اساسی و قابل اندازه گیری کاربردهای مقادیر جنبشی متقارن زمان می پردازد و خصوصیاتی را تشکیل می دهد که شاخه غیر پراکنده فیزیک خارج تعادل را تشکیل می دهد. متون مکانیکی آماری استاندارد. این کتاب در سطح ابتدایی ، مطالب جدیدی را ارائه می دهد که از خط سنتی گسترش ترمودینامیک استاندارد به زمینه برگشت ناپذیر برخوردار نیست. این نشان می دهد که اگرچه انتشار ساکن در عدم تعادل پایدار و پدیده های پیچیده در همه جا وجود دارد ، اما عدم تعادل تعیین نشده است. فقط با توجه به بخش تقارن زمانی افکار آنتروپی انرژی. گرچه این چندان تعجب آور نیست ، این کتاب یادآوریهای به موقع و ساده ای از نقش جنبه های تقارن و جنبشی زمان در ساخت مکانیک آماری غیر تعادل را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع