دانلود کتاب اثرات تعداد فزاینده تحقیقات جزئی در مدیریت دولتی در بوندستاگ آلمان: بررسی کارمندان دیوان سالاری وزارتخانه

[ad_1]

تعداد تحقیقات جزئی برای چندین دوره قانونگذاری در حال افزایش است. نویسنده شکایات مربوطه را از مدیریت دولتی به عنوان فرصتی برای بررسی تأثیرات این افزایش بر حجم کار و عملکرد و همچنین نگرش ها و درک عملی کارمندان بوروکراسی وزارتخانه در نظر گرفته است. برای انجام این کار ، آمار پارلمان را تجزیه و تحلیل کرده و از چندین وزارتخانه فدرال نظر سنجی می کند. نتایج نشان می دهد که پرس و جوهای جزئی و کنترل آنها از شرایط چارچوب ، بار قابل توجهی را بر دوش مدیریت می گذارد و می تواند عملکرد را در موارد شدید به خطر بیندازد. به همین دلیل ، بوندستاگ تغییر در قوانین داخلی را توصیه می کند. بر اساس نتایج نظرسنجی ، نویسنده در مورد اولین پیشنهادات اصلاحات در این باره بحث می کند.

[ad_2]

منبع