دانلود کتاب ابر نفرت

[ad_1]

انگشت سیس بازوی محکم را لمس کرد. نگاه تحقیرآمیز گنارلاگ به بغض محض تبدیل شد و به نظر می رسید ماهیچه های بازو او دو برابر شود زیرا بیش از نیم دور او را چرخاند. صدای چهچه زخمی و نفس نفس می کشید.

[ad_2]

منبع