دانلود کتاب آفریقا و جهان: دیپلماسی بین المللی دوجانبه و چندجانبه

[ad_1]

این کتاب به بررسی موضوعات اصلی مربوط به روابط آفریقا با بازیگران جهانی می پردازد. این مقاله با ارزیابی چگونگی تأثیر جنگ سرد بر سیاست های سیاسی ، اقتصاد و امنیت سیستم های دولت آفریقا ، سیر جامعی از روابط آفریقا با بازیگران اصلی دو جانبه و عمده چند جانبه را ارائه می دهد. مقالاتی که در این مجلد جمع شده اند ، درک جمعی از تلاش آفریقا برای بهبود ظرفیت امور جهانی و ارزیابی اینکه آیا واقعاً می تواند چنین کاری را انجام دهد ، ارائه می دهند.

[ad_2]

منبع