دانلود کتاب آفریقایی Doromikan Sovereign Autonomous Republic: لبخند – خنده – انفجار خنده

[ad_1]

نویسنده از طریق Soumbala Mougou ، با تأکید بر ریاکاری استبدادی برخی از رهبران آفریقا ، عیب های یک جامعه خیالی را مشخص می کند. در واقع ، آنچه او به سختی اما ضمنی انتقاد می کند ، فقط بازتاب آگاهانه فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی آفریقا به عنوان یک کل است. شخصیت اصلی ، Soumbala Mougou ، یک دیکتاتور بسیار موذی است که در طول سلطنت خود ، و با پنهان کردن این موضوع ، همه مردم را فریب داد. Adama DAHICO که تخیل بسیار زیبایی دارد از شوخ طبعی به عنوان وسیله ای برای انسجام اجتماعی استفاده می کند. »گویندو دوگولو ، استاد حروف مدرن.

[ad_2]

منبع